HƯỚNG DẪN TẠO ĐƠN HÀNG KÝ GỬI (VẬN CHUYỂN HỘ)

I.TẠO MÃ ĐƠN KÝ GỬI TRÊN HỆ THỐNG SABO

Bước 1: Tạo đơn ký gửi

– Trên thanh menu dọc trỏ chuột đến tab Quản lý đơn hàng => Chọn Đơn ký gửi

– Chọn Tạo đơn ký gửi

Bước 2: Thêm thông tin sản mô tả hàng hóa. Các trường thông tin có dấu (*) là bắt buộc

Bước 3: Chọn Chỉnh sửa để sửa địa chỉ mặc định hoặc thêm địa chỉ mới

– Chọn Thêm địa chỉ mới hoặc chọn Sửa địa chỉ hiện tại

Điền thông tin địa chỉ giao hàng => Thêm địa chỉ mới (Nếu Quý khách thêm mới địa chỉ) hoặc Chọn Lưu thay đổi (Nếu Quý khách sửa địa chỉ đã có)

Tích chọn địa chỉ giao hàng => Chọn Xác nhận

Bước 4: Chọn Hình thức vận chuyển và NCC dịch vụ ký gửi khả dụng

Bước 5: Chọn Tạo đơn

II. GỬI THÔNG TIN KHO NHẬN HÀNG CHO NGƯỜI BÁN

Quý khách tiến hành giao dịch mua hàng, thanh toán với người bán và gửi cho người bán thông tin về địa chỉ kho của NCC dịch vụ ký gửi.

– Quý khách vào chi tiết đơn hàng trên hệ thống Sabo => Sao chép địa chỉ kho nhận hàng tại Trung Quốc

III. CẬP NHẬT THÔNG TIN SẢN PHẨM VÀ MÃ VẬN ĐƠN

Sau khi đặt mua hàng xong – người bán đã phát hàng, Quý khách vào chi tiết đơn hàng trên hệ thống Sabo cập nhật thông tin sản phẩm và mã vận đơn Trung Quốc

Bước 1: Thêm thông tin sản phẩm

– Tại tab Sản phẩm chọn Thêm sản phẩm

– Cập nhật thông tin sản phẩm => Chọn Xác nhận

Nếu đơn hàng có nhiều sản phẩm, Quý khách tiếp tục thực hiện thao tác Thêm sản phẩm

Bước 2: Thêm mã vận đơn

– Tại tab Vận chuyển => Chọn Thêm mã vận đơn

– Điền mã vận đơn => Chọn Xác nhận

Sau khi đã thêm mã vận đơn thành công, hệ thống chuyển trạng thái đơn thành Người Bán Giao => Quý khách đã tạo xong đơn hàng ký gửi thành công.